Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp en haar cliënt betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering

Indien de cliënt is verhinderd om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk of via telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per   e-mail te worden gedaan.

3. Beëindiging

Beëindiging van behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot het gewenste resultaat leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

4. Vergoeding, behandeltijd en tarieven

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor drie klokuren per kalenderjaar (ongeveer 4-6 consulten). Vergoeding van dieetadvisering uit de basisverzekering valt in 2024 onder het eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.
In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Deze extra uren vallen niet onder het eigen risico.

Dieetbehandeling wordt volledig vergoed als cliënt dieetbegeleiding krijgt i.v.m diabetes mellitus of verhoogd risico op hart- en vaatziekten (bijv. bij een verhoogde bloeddruk en/of cholesterolwaarde en het gebruik van medicijnen daarvoor) én als cliënt voor die diagnose door meerdere zorgverleners vanuit een eerstelijns samenwerkingsverband wordt begeleid (zgn. ketenzorg), zoals in Velp is georganiseerd. Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:

  1. De contacttijd op het spreekuur, telefonisch, per email of tijdens een bezoek aan huis.
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan bijvoorbeeld het analyseren van gegevens die voor het behandelplan relevant zijn, het berekenen van de voeding en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat altijd uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

Het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief wordt in rekening gebracht. Als er door de zorgverzekeraar geen tarief is vastgesteld of bij overschrijding van de verzekerde behandeltijd geldt voor 2023  het tarief van  € 20,00 per kwartier en bij huisbezoek een uittoeslag van € 28,50.

Onderstaand vindt u de tijden en de tarieven.

Consultsoort Behandeltijd Tarief
Eerste consult 60 minuten
+ individueel dieetvoorschrift 30 minuten 
€ 120,00
Vervolgconsult 30 minuten *€   40,00 *
Vervolgconsult kort 15 minuten *€   20,00 *
Vervolgconsult lang45 minuten *€   60,00 *
Telefonisch eerste consult 30 minuten
+ individueel dieetvoorschrift 30 minuten
€   80,00
Telefonisch vervolgconsult 15 minuten *  €   20,00 *
E-mail consult 15 minuten *  €   20,00 *
Huisbezoek eerste consult 60 minuten
+ individueel dieetvoorschrift 45 minuten
+ uittoeslag € 28,50
€ 168,50 (incl.
uittoeslag)
Huisbezoek vervolgconsult 30 minuten
+ individueel dieetvoorschrift 15 minuten
+ uittoeslag € 28,50
€   88,50 (incl.
uittoeslag)
Individueel dieetvoorschrift15-30 minuten€    20,00 -
€    40,00

* deze behandeltijden en tarieven nemen toe als er extra tijd aan "individueel dieetvoorschrift" wordt besteed.

5. Declaraties en facturen

In vervolg op artikel 4 zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar of het samenwerkingsverband waar de ketenzorg wordt georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is deze zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in enkele gevallen terugvragen bij de zorgverzekeraar.

6. Betaling

Voeding met Visie Velp hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1ste herinnering worden gestuurd. Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door een cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn, ter zake de juistheid van wat de cliënt is verschuldigd, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Voeding met Visie Velp sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

10. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is hiervoor een aparte afspraak te maken, zodat er voldoende tijd voor het bespreken van uw klacht kan worden uitgetrokken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Voeding met Visie Velp is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030-3100929 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

11. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Voeding met Visie Velp handelt conform deze wet.

12. Wijziging van Algemene voorwaarden en tarieven

Voeding met Visie Velp is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en de uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist.

13. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Voeding met Visie Velp doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Met NIVEL Zorgregistraties wordt onderzoek gedaan naar gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan NIVEL Zorgregistraties draagt de diëtist bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van de diëtist. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw diëtist. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Lees voor meer informatie de folder voor patiënten.

14. Disclaimer Website

De informatie op deze website wordt door diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkómen. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van de diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door de diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp worden beheerd. Diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de diëtistenpraktijk Voeding met Visie Velp niet toegestaan.